Troughton, Frederick Walter

Troughton-Frederick-Walter